DANONE, spol. s r.o. používa na týchto webových stránkach cookies.

S vaším súhlasom ich budeme používať na meranie a analýzu používania webových stránok (analytické cookies), na prispôsobovanie stránok vašim záujmom (personalizačné cookies) a na to, aby sme vám mohli poskytovať zodpovedajúce reklamy a informácie (cielené cookies). Používanie stránok bezo zmeny nastavenia súborov cookies znamená, že budú umiestnené na vašom koncovom zariadení. Nastavenie id=”dataCustom” súborov cookies môžete kedykoľvek zmeniť. Ďalšie informácie nájdete vo vyhlásení o súboroch cookies.

Stiahnuť vyhlásenie o cookies

Pravidlá súťaže
„Daj priestor svojej Fantasii“

Zmyslom tohto dokumentu je úprava pravidiel spotrebiteľskej súťaže nazvanej „Daj priestor svojej Fantasii“ (ďalej len „súťaž“).

Tieto pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje podmienky uvedenej súťaže vo vzťahu k spotrebiteľom.

Tieto pravidlá môžu byť na základe rozhodnutia objednávateľa, prípadne zastúpeného usporiadateľom, pozmenené formou písomných číslovaných dodatkov. V prípade, že dôjde k zmenám v podmienkach a pravidlách súťaže, budú upravené pravidlá súťaže zverejnené na adrese fantasia.danone.sk.

1. Usporiadateľ, objednávateľ a technický správca súťaže

Usporiadateľom súťaže, tj. osobou vykonávajúcou organizačné, administratívne a prípadne technické kroky v súťaži podľa inštrukcií objednávateľa, je spoločnosť Geometry Prague, s.r.o., so sídlom Přívozní 2a, 170 00, Praha 7, IČO: 25716964, zapísaná v obchodnom registri, spisová značka C 63850 vedená pri Mestskom súde v Prahe (ďalej len „usporiadateľ“).

Technický servis súťaže zaisťuje: Advanced Telecom Services, s.ro., IČO: 27635007, so sídlom Kubánske náměstí 1391/11, Vršovice, 100 00 Praha 10, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, sp. zn. C 120434 (ďalej len „technický správca“).

Objednávateľom súťaže, tj. osobou, ktorá formálne súťaž organizuje a rozhoduje o nej a o jej priebehu, je spoločnosť DANONE, spol. s r.o., so sídlom Prievozská 4, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31344275, zapísaná v Obchodnom registr Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 50097/B (ďalej len „objednávateľ“).

2. Termín a miesto súťaže

Súťaž prebieha na území Českej republiky a Slovenskej republiky (ďalej len „miesto konania súťaže“) v období odo dňa 1. 10. 2020 00:00:00 hod. do dňa 30. 11. 2020 23:59:59 hod. vrátane (ďalej len „doba trvania súťaže“). Pre Českú republiku sú vytvorené separátne pravidlá v češtine. Súťaž bude realizovaná spolu v šesťdesiatich jedna (61) súťažných dňoch. Súťažný deň začína v čase 00.00.00 hod. a končí o 23:59.59 hod. Súťaž je rozdelená do jednotlivých denných herných kôl.

3. Komu je súťaž určená?

Táto súťaž je určená všetkým fyzickým osobám s doručovacou adresou na území Českej republiky a Slovenskej republiky. Súťažiaci mladší ako 18 rokov alebo nesvojprávne osoby sa môžu súťaže zúčastniť len so súhlasom svojho zákonného zástupcu, ktorý sú povinné kedykoľvek na výzvu Usporiadateľa predložiť v písomnej podobe. Nie je určená osobám v pracovnoprávnom alebo obdobnom pomere k usporiadateľovi, objednávateľovi, technickému správcovi, ako aj osobám týmto osobám blízkym v zmysle § 116z. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov. Zo súťaže budú vylúčení všetci súťažiaci, ktorí riadne nesplnia podmienky účasti v súťaži v súlade s príslušnými ustanoveniami týchto pravidiel. V prípade, ak niektorá z týchto vyššie uvedených vylúčených osôb bude v súťaži vylosovaná, stráca nárok na výhru a výhra nebude odovzdaná (ďalej len „súťažiaci“, „účastník“ alebo „účastník súťaže“).

4. Pravidlá súťaže

Súťažiaci sa platne zúčastní súťaže tak, že:

1. splní podmienky účasti v súťaži uvedené najmä v článku. 3 vyššie;

2. v dobe trvania súťaže si zakúpi aspoň jeden produkt „Fantasia“ špecifikovaný v prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou týchto pravidiel (ďalej tiež ako „súťažný výrobok“), za ktorý dostane účastník od predajcu účtovný doklad, resp. účtenku obsahujúcu OKP (Overovací kód podnikateľa) účtenky (tento kód bude zreteľne označený vo vzorovom vyobrazení na súťažnom webe v rámci formulára, do ktorého sa vypĺňajú údaje z účtenky) a doklad o kúpe súťažného výrobku (ďalej len „súťažný nákup“). Na vylúčenie pochybností sa uvádza, že na preukázanie súťažného nákupu spĺňajúceho podmienky týchto pravidiel je možné použiť iba originál dokladu o zaplatení z elektronickej registračnej pokladnice obsahujúci unikátny OKP účtenky, z ktorého bude jednoznačne vyplývať ako vykonanie príslušného súťažného nákupu, tak označenie kúpeného súťažného výrobku, alebo je možné spoločne použiť originál dokladu o zaplatení z elektronickej registračnej pokladnice obsahujúci unikátny OKP účtenky, z ktorého bude jednoznačne vyplývať vykonanie príslušného súťažného nákupu bez označenia konkrétneho zakúpeného súťažného výrobku s tým, že k takémuto dokladu z elektronickej registračnej pokladnice bude vždy priložený súvisiaci doklad o kúpe tovaru s označením konkrétneho súťažného výrobku. V prípade, že účtenka OKP kód neobsahuje, musí účtenka na účasť v súťaži obsahovať údaje, z ktorých bude jednoznačne vyplývať ako vykonanie príslušného súťažného nákupu, tak označenie kúpeného súťažného výrobku, prípadne bude vždy priložený súvisiaci doklad o kúpe tovaru s označením konkrétneho súťažného výrobku (ďalej len „súťažná účtenka“).

3.

Následne:

a) počas doby trvania súťaže, súťažiaci navštívi súťažné webové stránky fantasia.danone.sk (ďalej len „súťažný web“), kde v súťažnej aplikácii do registračného formulára (ďalej len „súťažný formulár“) úplne a pravdivo zadá nižšie uvedené údaje:

 • svoje meno a priezvisko,
 • platnú e-mailovú adresu,
 • platné telefónne číslo,
 • heslo pre prístup k osobnému profilu (viď nižšie);

a potvrdí

 • súhlas s pravidlami tejto súťaže, a
 • že berie na vedomie a je uzrozumený so spracovaním svojich osobných údajov podľa čl. 8. týchto Pravidiel,

a súťažný formulár odošle pomocou funkcie súťažnej aplikácie technickému správcovi súťaže.

Po doručení úplne a pravdivo vyplneného súťažného formulára technickému správcovi súťaže bude účastníkovi vytvorený tzv. osobný profil (ďalej a vyššie len „osobný profil“), pomocou ktorého bude do súťaže vkladať svoje súťažné vstupy (viď nižšie). Okamihom splnenia predmetných inštrukcií je súťažiaci registrovaný do súťaže (ďalej len „súťažná registrácia“).

Každý súťažiaci je oprávnený vykonať v čase konania súťaže iba jednu súťažnú registráciu. Opakovanou registráciu toho istého súťažiaceho (uvedenie rovnakých údajov) nebude technicky možné vykonať, s tým, že prípadný/é pokus/y o opakovanú registráciu môže objednávateľ aj usporiadateľ vyhodnotiť ako konanie v rozpore s pravidlami súťaže a je oprávnený príslušného súťažiaceho zo súťaže bez náhrady vylúčiť. Teda v čase konania súťaže môže mať každý jednotlivý súťažiaci založený (a používať) len jeden súťažný profil.

4. Po vykonaní úspešnej súťažnej registrácie sa súťažiaci môže prostredníctvom svojej e-mailovej adresy a svojho hesla prihlásiť do osobného profilu, kde môže prostredníctvom tohto osobného profilu odosielať do súťaže svoje súťažné vstupy. Súťažným vstupom sa na účely tejto súťaže rozumie technickému správcovi doručený formulár, v ktorom budú pravdivo a kompletne vyplnené povinné údaje: prvých 8 znakov OKP kódu súťažnej účtenky (povinne), v prípade, že súťažná účtenka neobsahuje OKP kód, môže súťažiaci vyplniť namiesto neho kód v tvare DDMMmezeraXXX, kde DD je deň nákupu, MM mesiac nákupu a XXX suma nákupu v EUR, zaokrúhlená na celé eurá. Súťažiaci môže súťažnú účtenku odovzdať usporiadateľovi, a to tak, že uloží súťažnú fotokópiu súťažnej účtenky po prihlásení vo svojom osobnom profile. Fotokópie súťažnej účtenky vždy musia jasne a preukázateľne zobrazovať všetky údaje dokazujúce súlad s týmito pravidlami. Údaje na fotokópii nesmie byť žiadnym spôsobom menené alebo upravované. Za nahranie prvej účtenky obdrží každý súťažiaci na svoju e-mailovú adresu jeden unikátny zľavový kód na zľavu 10 % na nákup na astratex.sk. Každý súťažiaci má nárok na iba jeden zľavový kód. Platnosť zľavového kódu je od 30. 9. do 31. 12. 2020.

5. Dátum doručenia súťažného vstupu je rozhodujúci pre zaradenie súťažného vstupu do žrebovania, a teda aj vyhodnotenie súťaže.

6. Súťažiaci sa môže zúčastniť súťaže opakovane s každým ďalším súťažným nákupom spĺňajúcim pravidlá tejto súťaže. S KAŽDOU SÚŤAŽNOU ÚČTENKOU, JE VŠAK MOŽNÝ VŽDY IBA JEDEN SÚŤAŽNÝ VSTUP! (Bez ohľadu na to, nákup koľkých súťažných výrobkov súťažná účtenka preukazuje, tzn., že konkrétny súťažný nákup môže byť uskutočnený iba na jednu súťažnú účtenku, a jedna súťažná účtenka môže dokumentovať iba jeden súťažný nákup). Každú súťažnú účtenku je možné v súťaži použiť iba 1x.

7. Súťažiaci je teda zaradený do súťaže (resp. jeho súťažný vstup do konkrétneho súťažného kola) okamihom doručenia súťažného vstupu technickému správcovi súťaže.

8. DÁTUM ODOSLANIA SÚŤAŽNÉHO VSTUPU MUSÍ BYŤ ZHODNÝ ALEBO NASLEDOVAŤ ZA DÁTUMOM SÚŤAŽNÉHO NÁKUPU, ČAS ODOSLANIA SÚŤAŽNÉHO VSTUPU MUSÍ NASLEDOVAŤ AŽ PO ČASE SÚŤAŽNÉHO NÁKUPU. Účastník súťaže je povinný (ak o to bude požiadaný) na preukázanie prípadného oprávneného nároku na výhru predložiť originál súťažnej účtenky od súťažného nákupu, s ktorým bol vyžrebovaný v súťaži. Za originál súťažnej účtenky je považovaná aj fotokópia účtenky odovzdaná usporiadateľovi prostredníctvom osobného profilu. Predloženie súťažnej účtenky pre súťažný nákup môže byť objednávateľom alebo usporiadateľom dodatočne vyžiadaná aj po ukončení súťaže.

5. Mechanika súťaže:

Výhercom sa stane len ten súťažiaci, ktorý bude pre dané súťažné kolo vyžrebovaný usporiadateľom súťaže podľa vyššie uvedených pravidiel a zároveň úplne splní všetky podmienky stanovené týmito pravidlami, najmä predloží na výzvu doklad o kúpe súťažného nákupu (ďalej len jednotlivo ako „výherca“, spoločne ako „výhercovia“).

Žrebovanie bude vždy zo všetkých súťažných vstupov do súťaže platne doručených v čase konania súťaže, s tým, že žrebovanie prebiehať bude jednotlivo pre každé súťažné kolo zvlášť. Výherca každého súťažného kola bude vyhlásený vždy najneskôr do konca druhého pracovného dňa nasledujúceho po skončení príslušného herného kola, za podmienky, že splní podmienky stanovené týmito pravidlami.

V prípade, že sa do súťaže v čase jej konania platne nezapojí taký počet súťažiacich, aby mohli byť rozdelené všetky výhry vložené do súťaže (resp. súťažného kola), prípadne ak nesplní niektorý z vyžrebovaných súťažiacich všetky podmienky súťaže a bude zo súťaže vylúčený, teda sa nestane výhercom, potom nerozdané výhry prepadajú v prospech objednávateľa súťaže, ktorý je oprávnený rozhodnúť o ich ďalšom použití.

6. Výhry v súťaži:

61 elektronických voucherov / poukazov na spodnú bielizeň Astratex v hodnote 100 EUR (ďalej len "výhry"). Platnosť výhier je obmedzená do 28. 2. 2021. Výhru získa výherca po doložení a overení súťažné účtenky a výhra bude zaslaná na e-mailovú adresu výhercu uvedenú pri registrácii súťažiaceho. Výhry sú spoločné pre Českú republiku a Slovenskú republiku.

Usporiadateľ, technický správca ani objednávateľ súťaže nezodpovedajú za technické ťažkosti správcu siete.

Výhru nie je možné vymeniť za hotovosť alebo požadovať vydanie inej výhry, než aká je objednávateľom súťaže stanovená.

7. Oznámenie a odovzdanie výhier

Vylosovaní súťažiaci budú o svojom vylosovaní informovaní na telefónnom čísle a e-mailovej adrese,, s ktorými sa zúčastnili súťaže, a to do jedného pracovného dňa od vyžrebovania, (informačná sms a e-mail o vylosovaní ďalej súhrnne len ako „výherná správaz“). Výherca je povinný na výzvu zaslať technickému správcovi v prípade, že tak neurobil prostredníctvom súťažného profilu fotokópiu súťažnej účtenky a ďalej adresu trvalého bydliska, a v prípade, že táto nie je zhodná s jeho kontaktnou adresou, tak aj kontaktnú adresu, a to najneskôr do 5 kalendárnych dní od ukončenia daného herného kola. V prípade, keď bude mať usporiadateľ, objednávateľ alebo technický správca pochybnosť o pravosti súťažných účteniek, ktoré mu boli doručené v podobe skenov/fotografií, je oprávnený v ním určenej lehote požadovať od súťažiacich doručenie originálov všetkých týchto súťažných účteniek na ním určenú adresu a v lehote ním stanovenej. V prípade, ak mu tieto súťažné účtenky nebudú doručené, resp. ich údaje nebudú zodpovedať údajom zadaným vyžrebovaným súťažiacim v rámci súťažného vstupu, bude vyžrebovaný súťažiaci bez náhrady zo súťaže vylúčený. V prípade akejkoľvek pochybnosti o pravosti súťažnej účtenky prináleží povinnosť rozptýliť túto pochybnosť výlučne danému vyžrebovanému súťažiacemu.

Zásielky s originálnymi súťažnými účtenkami s vyššie uvedeným obsahom musia byť zaslané doporučene na adresu a v lehote oznámenej vyžrebovanému súťažiacemu usporiadateľom, objednávateľom alebo technickým správcom (podľa ich pokynov) príslušnému účastníkovi.

V prípade, ak vyžrebovaný súťažiaci nesplní v tomto článku uvedené podmienky alebo ich nesplní v stanovených termínoch, jeho nárok na výhru zaniká a táto neprevzatá výhra prepadá bez náhrady v prospech objednávateľa súťaže, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom využití.

Výhry v podobe elektronických voucherov na spodnú bielizeň Astratex budú zaslané výhercom na e-mail, ktorý uviedli pri registrácii do súťaže najneskôr do 10. pracovných dní od vyžrebovania. V prípade, že bude nutné si od výhercu vyžiadať originály súťažných účteniek, doba pre odoslanie výhier (ak vznikne na ne nárok) sa primerane predlžuje. V prípade, že výherca výhru odmietne formou písomného oznámenia adresovaného objednávateľovi súťaže, prepadá výhra bez náhrady v prospech objednávateľa súťaže, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom využití.

Usporiadateľ, objednávateľ ani technický správca nenesie akúkoľvek zodpovednosť za (ne)doručenie informácie o výhre, (ne)doručenie odpovede na výhernú správu, či stratu účtenky počas prepravy (v prípade nutnosti overenia pravosti skenu/fotografie účtenky). Spôsob zaslania účtenky je čisto na uvážení a zodpovednosti každého súťažiaceho. Usporiadateľ, objednávateľ ani technický správca nenesie zodpovednosť za škodu či ujmu vzniknutú používaním výhry.

Objednávateľ, popr. usporiadateľ so súhlasom objednávateľa si vyhradzuje právo nahradiť výhry výhrami podobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky odovzdávania výhier, a to hlavne. v prípade, že mu výhry nebudú ich dodávateľom poskytnuté tak, aby mohli byť výhercom odovzdané v súlade s pravidlami súťaže.

8. Všeobecné podmienky

Účasťou v súťaži prejavuje každý súťažiaci svoj súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa tieto pravidlá bezvýhradne dodržiavať.

Účasťou v tejto súťaži berie súťažiaci na vedomie spracovanie poskytnutých osobných údajov na účely realizácie tejto súťaže podľa týchto pravidiel (tj. s ich zodpovedajúcim spracovaním zo strany usporiadateľa, objednávateľa aj technického správcu súťaže), a to v rozsahu meno a priezvisko, e-mail, telefónne číslo a v prípade odoslania odpovede na výhernú správu takisto v rozsahu uvedenom v čl. 7 pravidiel. Osobné údaje budú použité výlučne na účely vedenia súťaže, jej organizácie a vyhodnotenie, a to na dobu trvania súťaže podľa týchto pravidiel a 90 dní potom z dôvodu kontroly dodržania pravidiel, odovzdania a realizácie výhier. Osobné údaje výhercov budú z dôvodu prípadnej kontroly organizácie súťaže zo strany dozorných orgánov a na účely obhajoby právnych nárokov objednávateľa archivované v obmedzenom rozsahu po dobu 3 rokov. Správcom v zmysle zákona o ochrane osobných údajov je objednávateľ a spracovateľom usporiadateľ a technický správca. Právnym základom spracovania osobných údajov je teda nevyhnutnosť splnenia zmluvy a oprávnený záujem správcu.

Každý súťažiaci má ako subjekt údajov nasledujúce práva:

 • právo na prístup k osobným údajom, podľa ktorého môže získať informácie, či sa jeho osobné údaje spracúvajú, za akým účelom, aký je rozsah údajov, ktoré sú spracovávané, a komu boli tieto údaje prípadne sprístupnené,
 • právo na opravu nepresných alebo nesprávnych údajov, príp. doplnenie neúplných údajov,
 • právo na vymazanie údajov v prípade, že zanikne účel spracovania, alebo ak sú osobné údaje spracovávané nezákonne,
 • právo na obmedzenie spracovania osobných údajov,
 • právo na prenosnosť údajov, podľa ktorého môže získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, v štruktúrovanom a strojovo čitateľnom formáte, a to buď pre seba, alebo pre iného správcu osobných údajov,
 • právo namietať proti spracovaniu osobných údajov, prípadne proti profilovaniu,
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk v prípade porušenia práv súťažiaceho, ktoré mu vyplývajú z platných právnych predpisov o ochrane osobných údajov.

Poskytnutie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou a je povinné. V prípade, ak fyzická osoba svoje osobné údaje vo vyššie uvedenom rozsahu neposkytne, nie je možné vykonať registráciu do súťaže a/alebo doručenie prípadnej výhry.

Výherca berie na vedomie a je uzrozumený s tým, že usporiadateľ súťaže je oprávnený využiť v súlade so z. č. 18/2018 Z. z., zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Zákonom č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, bezplatne krstné meno a obec, v ktorej je doručovacia adresa výhercu, v médiách (vrátane internetu), propagačných a reklamných materiáloch objednávateľa v súvislosti s touto súťažou a v súvislosti s propagáciou výrobkov a služieb objednávateľa.

Údaje poskytnuté súťažiacim môžu okrem objednávateľa spracovávať ako spracovateľ marketingovej spoločnosti poverenej objednávateľom súťaže, a to spôsobom obvyklým pre zabezpečovanie súťaží, doručovateľské spoločnosti, dodávatelia IT služieb a účtovní, daňoví a právni poradcovia. Osobné údaje nebudú poskytované mimo Európskej únie, iba ak by to umožňovali právne predpisy.

V prípade pochybností o dodržiavaní práv objednávateľom, ako správcom osobných údajov, sa môže súťažiaci obrátiť na objednávateľa cez kontaktný formulár na webových stránkach http://www.danone.sk/gdprochrana.html Objednávateľ ustanovil osobu poverenca pre ochranu osobných údajov. Na tejto adrese môže súťažiaci uplatniť svoje práva dotknutej osoby, prípadne podať k objednávateľovi námietky, žiadosti, sťažnosti, otázky, prípadne kontaktovať poverenca pre ochranu osobných údajov. Dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov, ktorému môže súťažiaci podať podnet.

Objednávateľ, popr. usporiadateľ so súhlasom objednávateľa, si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť podmienky či (upraviť) pravidlá tejto súťaže, prípadne súťaž zrušiť, prerušiť, skrátiť či odložiť alebo predĺžiť dobu trvania súťaže. Zmeny pravidiel budú vykonávané prostredníctvom písomných číslovaných dodatkov, s účinnosťou od ich zverejnenia na súťažnom webe.

Objednávateľ, popr. usporiadateľ so súhlasom objednávateľa súťaže je oprávnený kontrolovať všetky podmienky pre účasť v súťaži a v prípade sporu posúdiť a s konečnou platnosťou rozhodnúť o akejkoľvek otázke spojenej so súťažou. Objednávateľ, popr. usporiadateľ so súhlasom objednávateľa má právo bez možnosti odvolania vylúčiť ktoréhokoľvek zo súťažiacich zo súťaže v prípade, ak by takýto súťažiaci porušoval pravidlá, v rámci súťaže jednal v rozpore s dobrými mravmi, snažil sa získať výhry podvodným konaním či akýmkoľvek spôsobom poškodzoval dobré meno usporiadateľa či objednávateľa alebo bol z týchto činností dôvodne podozrivý, a to bez náhrady nákladov či škody, ktorá by vylúčením mohla súťažiacemu vzniknúť. Rozhodnutie usporiadateľa a/alebo objednávateľa je konečné.

Usporiadateľ, objednávateľ, technický správca nenesie žiadnu zodpovednosť za nedoručenie výhier, za ich poškodenie, oneskorenie či stratu počas prepravy. V prípade, že sa niektorú z výhier nepodarí bez neprimeraných ťažkostí alebo bez zavinenia na strane usporiadateľa, technického správcu, objednávateľa, doručiť na výhercom uvedenú poštovú adresu, zaniká nárok výhercu na získanie tejto výhry a prepadá táto výhra objednávateľovi súťaže, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom použití. V prípade, ak sa výhercovi nepodarí bez neprimeraných ťažkostí doručiť výhru na ním uvedenú poštovú adresu ani v lehote 3 týždňov po výzve o dodaní doručovacej adresy e-mailom, na ktorý výherca neodpovedal, zaniká nárok výhercu na získanie tejto výhry (ktorá prepadá v prospech objednávateľa súťaže, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom využití.

Usporiadateľ, technický správca ani objednávateľ súťaže nie sú zodpovední za technické problémy pri prenose dát akýmikoľvek inými elektronickými prostriedkami.

Prípadné informácie získa každý súťažiaci na platenej INFOLINKE +420 296 363 199 počas pracovných dní od 08:00 do 16:00 hod. Cena hovoru zodpovedá tarife operátora súťažiaceho.

O súťaži informuje súťažný web. Výherná listina bude k dispozícii u usporiadateľa súťaže. V prípade rozporu medzi pravidlami súťaže alebo ich časťami uvedenými na propagačných materiáloch alebo iných materiáloch určených spotrebiteľom a textom úplných pravidiel súťaže platí znenie týchto úplných pravidiel súťaže. Skrátené znenie pravidiel uvedené na propagačných materiáloch alebo iných materiáloch určených spotrebiteľom je potrebné vykladať v súlade s úplnými pravidlami súťaže.

Jediné podrobné platné pravidlá vo svojom plnom znení sú počas trvania súťaže zverejnené v elektronickej podobe na súťažnom webe fantasia.danone.sk.

Prílohy

Príloha č. 1 – súťažné výrobky:

 • Fantasia mliečna čokoláda 110g
 • Fantasia čokovločky 106g
 • Fantasia čokoguľôčky 100g
 • Fantasia jahoda 122g
 • Fantasia karamel 122g
 • Fantasia čučoriedka 122g

V Prahe dňa 16. 9. 2020